Waar staan we voor?


Op Hasselt na zijn de inwoners nergens zo tevreden over hun stad dan in Leuven. Dat zegt niet het stadsbestuur, dat zeggen niet wij als bestuurders,… Dat zeggen de inwoners zelf zoals blijkt uit de survey van de stadsmonitor. Ook een studie van Testaankoop bevestigde dit recent.

We staren er ons niet blind op. Als je bij een computerspelletje goed scoort op een bepaald level, dan ga je over naar het volgende level. Wij staan klaar om het beleid in Leuven naar een volgend level te tillen. We leggen de lat hoger. In de komende bestuursperiode 2012-2018 willen we daarom Leuven terug geven aan de Leuvenaars.

{Alle Leuvenaars inbegrepen}

CD&V wil op basis van inspraak en overleg vorm geven aan een nieuw en leefbaar Leuven.

We willen een nieuwe invulling van “leiderschap” stimuleren waarbij beleid gemaakt wordt door middel van een levendige dialoog met de Leuvenaars, en waarbij niet het gelijk halen de doelstelling is maar wel het zoeken naar wat ons verbindt, naar datgene waardoor we als Leuvenaars kunnen (samen)leven.

Inzake wonen en ruimtelijke ordening toetsen we af aan de visie voor een Leuven op mensenmaat. We willen af van het idee dat projectontwikkelaars alles kunnen in Leuven en dat verbouwingen voor de modale Leuvenaar een ware lijdensweg is.

Het aandeel jonge gezinnen mag niet zakken onder het huidige niveau , nl. 26.6% (som van 0-9j en 30-39j) en daarom zullen we de RUPs zodanig aanpassen dat bij elk (woon)project minimaal 15% grondgebonden woningen moet worden voorzien en zodat minstens 5% van de bijkomende woningen worden voorbehouden voor Leuvenaars. We vereenvoudigen de bouwverordening drastisch, mede om het systeem van de kotmadam in een nieuwe vorm terug in te voeren.

We willen de verplaatsingen te voet en per fiets stimuleren en drastisch verhogen. Tegelijk willen we de afhankelijkheid van het openbaar vervoer en van auto’s terugdringen.

We willen de tevredenheid over de staat van fiets- en voetpaden moet stijgen tot minstens 60% in 2018 (van 43.9% in 2011).

Wanneer pleinen en straten worden heraangelegd zijn de aantrekkelijkheid voor voetgangers en de fietsvoorzieningen de belangrijkste prioriteiten. Sowieso moet er gezorgd worden dat de voet- en fietspaden er degelijk bijliggen, we introduceren daarom een planmatige aanpak inzake onderhoud en heraanleg van zowel stoepen en fietspaden als wegen.

We willen een ambitieus project opstarten zodat we kunnen onderzoeken hoe we de stad verder ontsluiten en ontlasten met nieuwe vormen van openbaar vervoer zoals bijv. “automated people movers” (automatisch bestuurde voertuigen zoals bijv. automatische busjes of monorails) die rijden op een eigen infrastructuur).

In afwachting worden de gelede bussen verboden in de binnenstad. Daarnaast moet De Lijn dringend werk maken van het afwikkelen van de streekbussen langs de ring. De binnenstad zelf kan bediend worden door middel van kleine en frequente shuttlebussen.

De subsidiëring van het “gratis” busvervoer voor studenten wordt stopgezet.

In het kader van een integraal veiligheidsplan wilt CD&V dat de overlast geen kans wordt gegeven en criminaliteit hard wordt aangepakt. Ook ’s nachts en ’s avonds moet Leuven leefbaar blijven.

De grenzen van de effectiviteit en van de betaalbaarheid van het systeem van de veiligheidscamera’s zijn bereikt. Binnen het bestaande politiebudget moet onderzocht worden op welke manier middelen kunnen geheroriënteerd worden ten voordele van een aanwezige (buurt)politie.

We geloven niet in een sluitingsuur. Er is een daadkrachtiger en repressiever beleid gevoerd worden tegen overlast en criminaliteit na 2 uur ’s nachts. Gemeentelijke Administratieve Sancties kunnen hiervoor een nuttig instrument vormen.

 

Op sociaal vlak sluiten we de ogen niet voor de komende uitdagingen van “verarming”, “verkleuring”, “vergrijzing” en “vereenzaming”. In eerste instantie zetten we in om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze senioren zo hoog mogelijk te houden.