Tussenkomsten

GR juni 2020: over het Leuvens relancebeleid door fractieleider Liesbeth Vandermeeren

Corona heeft zwaar ingehakt op het leven van de Leuvenaars en het leven in de stad. Maar we hebben ook de enorme veerkracht van ons stadsbestuur gezien. Leuven is steeds proactief aan de slag gegaan en is een voorbeeld geweest voor andere steden. De reeds genomen maatregelen hebben Leuvenaars, doelgroepen en sectoren goed ondersteund tijdens de crisis. Daarom, namens CD&V, een dikke dankjewel aan het stadsbestuur en het personeel van de stad, aan alle Leuvenaars voor de positieve energie en solidariteit.

Vandaag ligt voor ons op tafel een economisch-maatschappelijk en sociaal relanceplan om zowel op korte als middellange termijn inwoners en getroffen sectoren maximaal te ondersteunen. We zijn tevreden dat de stad in samenwerking met tal van sectoren en partners tot dit plan is gekomen en dat er ruimte blijft voor vernieuwende initiatieven.

Voor duurzaam herstel moeten we prioritair hulp bieden aan de slachtoffers van de crisis. Dat is financieel verantwoord tussenkomen. Daarbij onderscheiden wij vier belangrijke doelgroepen:

1.     Kwetsbare personen & gezinnen

2.     De zorg- en welzijnssector

3.     Economie, handel en horeca

4.     Verenigingen: jeugd, sport, cultuur…

Belangrijk is dat voorliggend relance plan aanvullend moet werken op bovenlokale maatregelen. De CD&V-fractie vraagt daarom een continue monitoring van de uitvoering van dit plan.

Daarenboven vinden we dat de bijkomende en versneld ingezette budgetten, moeten verantwoord worden. De 121 maatregelen uit voorliggend plan, moeten verder uitgewerkt worden in concrete meetbare doelstellingen. We vragen om hierover te rapporteren in de gemeenteraadscommissies.

De afgelopen intense periode heeft ons een gewezen op een aantal prioriteiten waar we bewust en versneld in moeten investeren. We hebben geleerd dat er preventieve maatregelen nodig zijn om de veerkracht van de Leuvenaars te verhogen voor de toekomst en we hebben geleerd wat we belangrijk vinden in het leven, wat we voordien als alledaags en vanzelfsprekend vonden, maar wat we vooral moet appreciëren en waar we verder moeten op inzetten.

Concreet zijn er vier speerpunten die de CD&V fractie wil belichten. Het zijn punten die in het voorliggend steunplan opgenomen zijn die we vanuit onze fractie al concreter uitgewerkt hebben.

1. We zorgen voor sociale innovatie, ik geef graag twee concrete voorbeelden.

De lockdown heeft bij vele Leuvenaars tijd vrij gemaakt in de agenda. Tijd die velen opvulden met beweging en sport in eigen buurt. Via laagdrempelige sportactiviteiten willen we elke Leuvenaar aan het bewegen krijgen. In het Coronaplan is hier aandacht voor: zo zullen Leuvenaars, van alle leeftijden, tijdens de zomer kunnen deelnemen aan sportsessies in hun buurt. De CD&V-fractie wil nog een stapje verder gaan: om elke Leuvenaar aan het sporten te krijgen, moeten we ook laagdrempelige sportinfrastructuur in de verschillende buurten ter beschikking stellen. We denken daarbij aan het installeren van nieuwe beweegbanken in de Leuvense parken. Bovendien kan sportmateriaal via de buurtcentra ter beschikking gesteld worden aan alle Leuvenaars.

Uitzonderlijke tijden als deze bewijzen dat digitalisering geen optie is, maar een noodzaak. Digitale inclusie is volgens onze fractie een topprioriteit. Zo is het goed dat er in het steunplan aandacht is voor initiatieven die digitalisering bij senioren ondersteunen. Van zodra jong en ouder elkaar weer mag ontmoeten, zijn we grote voorstander van een intergenerationeel project waarbij jongeren digitale hulp bieden aan senioren.

Tijdens de lockdown kregen kinderen en jongeren te maken met het nieuwe ‘afstandsleren’. Niet in elk gezin was er een computer in huis. Met succes werden heel wat laptops ingezameld. CD&V Leuven pleit ervoor een systeem op te starten om deze solidariteit ook in de toekomst verder te zetten. De stad kan het goede voorbeeld geven door jaarlijks afgeschreven laptops te doneren.

2. We verhogen de mentale veerkracht van de Leuvenaars.

De stress en spanning in afgelopen periode heeft impact op het mentaal welzijn van de Leuvenaars. Het is goed dat er samengewerkt wordt met de verschillende partners binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zo kan de stad indien nodig bijkomende ondersteuning bieden aan deze organisaties. We willen verder nog de aandacht vestigen op drie concrete acties:

1.     Niet-ingevulde vacatures in belangrijke sectoren vinden wij een probleem. Collega Els Van Hoof diende de voorbije week op federaal niveau een wetsvoorstel in om de studie verpleegkunde aantrekkelijker te maken. Ook op lokaal niveau wil onze fractie creatief blijven zoeken naar oplossingen voor arbeidskrapte. Het is goed dat de stad het initiatief neemt om de samenwerking met de VDAB te versterken om zo ook Leuvenaars sneller te begeleiden naar een duurzame job op maat.

2.     Het Leuvens coronasteunplan heeft oog voor inwoners die op een ongewone manier afscheid moesten nemen van familie en vrienden. Onze fractie wil alvast enkele voorstellen doen voor toekomstige herdenkingsmogelijkheden van helden en slachtoffers. De stad zou met Ferm en andere organisaties kunnen samenwerken om Leuvense troostplekken aan te leggen. We denken aan idyllische plekjes zoals de Vijvers van Bellefroid. Ook in de stad willen we een manier zoeken om te herdenken, zo plaatste collega Karin Brouwers op leuvenmaakhetmee.be een idee om een herinneringsfontein te installeren op het Martelarenplein.

3.     Zowel Pasen als de Ramandan vielen tijdens de lockdown. Voor de beide geloofsgemeenschappen is dit normaal een moment van ontmoeten, behalve dus in 2020. Moskeeën en kerken bleven dicht en familiefeesten konden niet zijn. De teleurstelling is nog steeds enorm groot. Daarom wil CD&V, zodra dit mogelijk is, een interreligieus ontmoetingsmoment organiseren, waarbij we elkaar écht ontmoeten en aan elkaar kunnen vertellen wat ons inspireert.

3. Leuven is een hippe bruisende shoppingstad.

De CD&V-fractie is blij met het pakket aan maatregelen om de handel en horeca te ondersteunen en met de voorziene communicatiecampagne om Leuven te promoten als shoppingstad. Als onze vrienden van iets verder komen shoppen in het weekend kunnen zij 4 uur gratis parkeren in de parking vaartkom en van daaruit de shuttle naar het centrum nemen. Naast het echte shoppen, wil de CD&V fractie extra aandacht vestigen op online shoppen.

Vele handelaars hebben de voorbije maanden ingezet op webshoppen, want dat was de enige manier om hun product te verkopen. We willen lokale Leuvense handelaars hierin blijven ondersteunen op drie vlakken. Ten eerste communicatie: Leuvenaars en bezoekers moeten weten dat webshoppen mogelijk is en waar ze hiervoor terecht kunnen. Ten tweede het platform ‘webshoppeninLeuven.be’ verderzetten en opvolgen, zodat het aanbod van Leuvense winkel- en horecazaken online eenvoudig terug te vinden is. Ten slotte logistieke ondersteuning bieden: zo denken wij aan de installatie van een Leuvense pakjesautomaat. Om trouw te blijven aan ‘koop lokaal’, stellen we deze automaat enkel ter beschikking van lokale Leuvense starters en handelszaken.

4. Open ruimte voor elke Leuvenaar.

De afgelopen maanden hebben we allemaal ondervonden hoe belangrijk gezondheid en je vrij kunnen bewegen wel zijn. We herontdekten de groene ademplekken dichtbij huis. Je staat er niet altijd bij stil, als je vitaal bent, maar sommige mensen zijn altijd, en niet enkel in coronatijden, fysiek beperkt. Kleine dingen zoals je haar kammen, maar ook grotere dingen zoals gaan en staan waar je wil, zijn dan niet evident. Het raakt ons als mensen met welke ‘beperking’ dan ook, zich minder welkom voelen. Voor de CD&V-fractie is het belangrijk dat we aan hen tonen dat wij voluit kiezen voor een integraal toegankelijke stad zodat we deze zomer samen kunnen spelen en genieten in de groene plekken in onze stad. Concreet willen we prioriteit geven aan grondig en regelmatig onderhoud van de paden in onze parken.

Tot slot

Met het voorliggende relanceplan is het werk niet af. Sommige gevolgen van de crisis moeten nog duidelijk worden. De financiële situatie van de stad Leuven is gezond en de positieve autofinancieringsmarge zorgt ervoor dat we verder kunnen investeren in de uitdagingen van morgen. Alleen zo maken we van Leuven de meeste zorgzame, welvarende en groene stad met voldoende veerkracht voor de toekomst.